Hyreskriterier


– Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet:

1 rok (eller upp till 50 kvm) max 2 personer
2 rok (eller upp till 70 kvm) max 3 personer​
3 rok (eller upp till 90 kvm) max 4 personer
– 4 rok (eller upp till 110 kvm) max 6 personer

Antalet personer avser vuxna och barn. Vid större lägenhet görs bedömning från fall till fall.

– Vid lägenhetsuthyrning förutsätts att du avser att använda lägenheten för eget boende.

– Du förbinder dig att inte röka i bostaden eller i husets allmänna utrymmen.

– Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från oss. För tillstånd krävs beaktansvärda skäl, exempelvis tillfälligt arbete/studier på annan ort eller längre utlandsvistelse.

– Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring

Rental criteria

We apply rules against overcrowding to prevent unhealthy living conditions. Guidelines for limiting the number of occupants per apartment:

– 1 room (or up to 50 sqm) max 2 people
– 2 rooms (or up to 70 sqm) max 3 people
– 3 rooms (or up to 90 sqm) max 4 people
– 4 rooms (or up to 110 sqm) max 6 people
The number of people refers to adults and children. For larger apartments, assessment is made on a case-by-case basis.

– When renting an apartment, it is assumed that you intend to use the apartment for your own accommodation.

– You undertake not to smoke in the home or in the public areas of the house.

– Subletting requires permission from us. A permit requires noteworthy reasons, such as temporary work/studies elsewhere or a longer stay abroad.

– There must be a valid home insurance policy throughout the rental period

Krav för godkännande av ny hyresgäst:

– Du måste vara myndig.

– Vi tar kreditupplysning på alla som söker och godkänner inte hyresgäster med betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder hos KFM (vid enstaka betalningsanmärkningar kan individuell prövning göras om skuldbeloppet hos KFM reglerats till noll).

– Du ska ha regelbunden inkomst i minst 6 mån från inflyttningsdagen i form av arbete, pension, a-kassa eller studiemedel. Andra typer av inkomster ex sjukersättning, familjestöd, försörjningsstöd, föräldrapenning, bostadsbidrag, etableringsstöd, bostadstillägg, bankmedel, livränta eller liknande bedöms individuellt.

– Egen företagare skall kunna visa föregående årsbokslut samt reviderat revisorsutlåtande för gällande år. En kopia av registreringsbeviset och F-skattsedel erfordras också.

– Vi gör en bedömning om hushållet har den nödvändiga betalningsförmågan. Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp utgör riktmärke. För mer information klicka här.

– Säkerhet i form av pant eller borgen kan komma att krävas.

– Du ska vid förfrågan kunna uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.

Requirements for approval of new tenant:

– You must be of legal age.

– We take credit information on everyone who applies for and does not approve tenants with payment notes or unsettled debts with KFM (in the case of individual payment remarks, individual assessment can be made if the debt amount at KFM has been settled to zero).

– You must have regular income for at least 6 months from the date of moving in in the form of work, pension, unemployment benefit or student finance. Other types of income such as sickness compensation, family support, income support, parental benefit, housing allowance, introduction support, housing supplement, bank funds, annuity or similar are assessed individually.

– Self-employed persons must be able to show the previous year’s accounts and an audited auditor’s report for the current year. A copy of the registration certificate and F-tax certificate is also required.

-We assess whether the household has the necessary ability to pay. The Swedish Enforcement Authority’s fixed reserve amount constitutes a benchmark. For more information click here.

– Security in the form of a pledge or guarantee may be required.

– Upon request, you must be able to show good references from previous landlords.